Lažna vijest

NATO gradi bazu u Tivtu

NATO gradi bazu u Tivtu
Milica Bogdanović
Autorica
Milica Bogdanović
Objavljeno
11.10.2018

Portal Dan je 07.08.18 objavio tekst pod naslovom:

NATO gradi bazu u Tivtu

NA­TO pla­ni­ra da voj­nu ba­zu, osim u Al­ba­ni­ji, gra­di i u Cr­noj Go­ri, kon­kret­no u Tiv­tu, pre­nio je ju­če al­ban­ski por­tal „Ne­komb” po­zi­va­ju­ći se na ne­i­me­no­va­ne di­plo­mat­ske iz­vo­re.

Taj por­tal tvr­di da je ta­kav plan pred­lo­žio Pen­ta­gon, te da bi ba­za u Al­ba­ni­ji tre­ba­lo da slu­ži za po­tre­be va­zdu­ho­plov­nih sna­ga, a ba­za u Cr­noj Go­ri za po­tre­be mor­na­ri­ce. 

–Eks­per­ti iz Pen­ta­go­na su iden­ti­fi­ko­va­li dvi­je ba­ze iz ere Hlad­nog ra­ta kao od­go­va­ra­ju­će za no­vu stra­te­gi­ju. Jed­na je u mje­stu Ku­čo­va, a dru­ga u Tiv­tu, u Cr­noj Go­ri. Po­li­tič­ki cilj iz­grad­nje dvi­je no­ve ba­ze, po­seb­no u mje­stu Ku­čo­va, je­ste da Ame­ri­kan­ci ima­ju ne­za­vi­snost u slu­ča­ju ope­ra­ci­ja u re­gi­o­nu Me­di­te­ra­na, ali i na Bli­skom is­to­ku – pre­nio je al­ban­ski por­tal „Ne­komb”. 

Iz Vla­de Cr­ne Go­re ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na za­htjev „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu na­vo­de al­ban­skih me­di­ja o grad­nji ba­ze u Tiv­tu. 

Al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma ne­dav­no je iz­ja­vio da NA­TO pla­ni­ra da u Al­ba­ni­ji iz­gra­di va­zdu­ho­plov­nu ba­zu za Za­pad­ni Bal­kan. On je na­veo da je Sje­ver­no­a­tlant­ski sa­vjet odo­brio od­lu­ku da se u Al­ba­ni­ji iz­gra­di pr­va va­zdu­ho­plov­na ba­za na Za­pad­nom Bal­ka­nu.

– NA­TO će in­ve­sti­ra­ti vi­še od 50 mi­li­o­na eura sa­mo za pr­vu fa­zu pro­jek­ta mo­der­ni­za­ci­je va­zdu­ho­plov­ne ba­ze u Ku­čo­vu –ka­zao je Ra­ma. 

On je do­dao da su u to­ku di­rekt­ni raz­go­vo­ri sa SAD, ko­je je na­zvao „stra­te­škim part­ne­rom” Al­ba­ni­je, ka­ko bi se do­dat­no mo­der­ni­zo­va­li al­ban­ski va­zdu­ho­plov­ni ka­pa­ci­te­ti.

U no­vem­bru pro­šle go­di­ne, ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a Jens Stol­ten­berg iz­ja­vio je da ta ali­jan­sa ne­će ima­ti ba­ze u Cr­noj Go­ri, osim ako ih zva­nič­na Pod­go­ri­ca ne po­zo­ve. 

– U Cr­noj Go­ri ne­će bi­ti ak­tiv­no­sti NA­TO-a bez kon­sen­zu­sa cr­no­gor­ske vla­de. NA­TO je sa­mo ta­mo gdje mu ta ze­mlja da do­bro­do­šli­cu. Ne­ma pla­no­va za NA­TO ba­zu dok nas ne po­zo­vu – is­ta­kao je Stol­ten­berg.

Ta­da je i cr­no­gor­ski mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić re­kao da ni­ko od Cr­ne Go­re ni­je tra­žio NA­TO ba­zu, ni­ti je Cr­na Go­ra to tra­ži­la. 

Spe­ku­la­ci­je da će NA­TO gra­di­ti voj­nu ba­zu u Cr­noj Go­ri tra­ju već du­že vre­me­na, a od pr­vo­bit­nih ne­gi­ra­nja da ta­kvi pla­no­vi po­sto­je do­šlo se u fa­zu ka­da zva­nič­ni­ci te voj­ne ali­jan­se i cr­no­gor­ske vla­de ša­lju po­ru­ke jav­no­sti da ne­ma iz­grad­nje ba­za bez do­go­vo­ra sa zva­nič­nom Pod­go­ri­com. 

Cr­no­gor­sko mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa­op­šti­lo je ra­ni­je da će na pla­ni­ni Si­nja­je­vi­ni sa­gra­di­ti po­li­gon za ga­đa­nje i uni­šta­va­nje vi­ška na­o­ru­ža­nja, što je u jav­no­sti tu­ma­če­no kao na­mje­ra za iz­grad­nju jed­ne vr­stu NA­TO ba­ze. Me­đu­tim, iz Vla­de Cr­ne Go­re su tvr­di­li da ne­će bi­ti NA­TO ba­ze na Si­nja­je­vi­ni. 

Pro­te­klih go­di­na or­ga­ni­zo­va­no je ne­ko­li­ko pro­te­sta is­pred Lu­ke Bar, čim je is­ka­za­no pro­ti­vlje­nje in­sta­li­ra­nju NA­TO ba­za i ra­da­ra u Cr­noj Go­ri. Du­go se spe­ku­li­sa­lo da će do­ći do in­sta­li­ra­nja NA­TO ra­da­ra na Vr­su­ti, ali je i to ne­gi­ra­no i bar za­sad od to­ga ne­će bi­ti ni­šta. 

Cr­na Go­ra je u ju­nu pro­šle go­di­ne po­sta­la čla­ni­ca NA­TO-a, na ce­re­mo­ni­ji u Va­šing­to­nu, ko­joj su pri­su­stvo­va­li ge­ne­ral­ni se­kre­tar te voj­ne ali­jan­se Jens Stol­ten­berg i cr­no­gor­ski pre­mi­jer i mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Du­ško Mar­ko­vić i Sr­đan Dar­ma­no­vić. Osni­vač­kim ak­tom NA­TO-a, ko­ji je pri­hva­ti­la Cr­na Go­ra, sve se stra­ne oba­ve­zu­ju da sve me­đu­na­rod­ne spo­ro­ve u ko­je bi mo­gle da bu­du uklju­če­ne rje­ša­va­ju mir­nim sred­stvi­ma. U ugo­vo­ru pi­še i da oru­ža­ni na­pad na jed­nu ili vi­še čla­ni­ca NA­TO-a pred­sta­vlja na­pad na sve njih. 
M.V.

Član­stvo mi­mo vo­lje ve­ći­ne

Zva­nič­ni od­no­si Cr­ne Go­re i NA­TO-a po­če­li su kra­jem 2006.go­di­ne, po­zi­vom Cr­noj Go­ri da pri­stu­pi pro­gra­mu NA­TO-a Part­ner­stvo za mir. Iako su sve an­ke­te po­ka­zi­va­le da ve­ći­na cr­no­gor­skih gra­đa­na ni­je za te in­te­gra­ci­je, vlast na to ni­je obra­ća­la pa­žnju, a ko­nač­na od­lu­ka o pri­dru­ži­va­nju do­ni­je­ta je bez re­fe­ren­du­ma Po­ziv da se pri­dru­ži NA­TO-u Cr­noj Go­ri je upu­ćen u de­cem­bru 2015. go­di­ne.

Autor:
Milica Bogdanović
Objavljeno:
11.10.2018
Raskrinkali smo:
Lažna vijest
Osvježeno:
prije 2 godine

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Gomila neistina indijskog glumca

Sa više stotina hiljada novozaraženih dnevno Indija je trenutno država najteže...

13.05.2021 prije 16 sati

Lažna vijest
„Igračke sa pola mozga“: Čip i vakcina su figure za kolekcionare

U cilju relativizacije opasnosti COVID-19, pojedinci na društvenim mrežama često...

13.05.2021 prije 16 sati

Manipulisanje činjenicama
Laž o crnim kesama: Performans u Venecueli ne razotkriva baš ništa

Uništavanje crnih kesa koje su napunjene papirom u video snimku koji je podijeljen na...

13.05.2021 prije 16 sati