NATO gradi bazu u Tivtu

Izvor/medij: IN4s
Ocjena: Prenošenje lažnih vijesti
Raskrinkano u: NATO baza neće biti u Crnoj Gori

NA­TO pla­ni­ra da gradi voj­nu ba­zu u Crnoj Gori, konkretno u Tivtu.

NATO osim što će graditi bazu u Al­ba­ni­ji, gra­diće i u Cr­noj Go­ri, kon­kret­no u Tiv­tu, pre­nio je ju­če al­ban­ski por­tal „Ne­komb” po­zi­va­ju­ći se na ne­i­me­no­va­ne di­plo­mat­ske iz­vo­re.

Taj albanski por­tal tvr­di da je ta­kav plan pred­lo­žio Pen­ta­gon, te da bi ba­za u Al­ba­ni­ji tre­ba­lo da slu­ži za po­tre­be va­zdu­ho­plov­nih sna­ga, a ba­za u Cr­noj Go­ri za po­tre­be mor­na­ri­ce.

Eks­per­ti iz Pen­ta­go­na su iden­ti­fi­ko­va­li dvi­je ba­ze iz ere Hlad­nog ra­ta kao od­go­va­ra­ju­će za no­vu stra­te­gi­ju. Jed­na je u mje­stu Ku­čo­va, a dru­ga u Tiv­tu, u Cr­noj Go­ri. Po­li­tič­ki cilj iz­grad­nje dvi­je no­ve ba­ze, po­seb­no u mje­stu Ku­čo­va, je­ste da Ame­ri­kan­ci ima­ju ne­za­vi­snost u slu­ča­ju ope­ra­ci­ja u re­gi­o­nu Me­di­te­ra­na, ali i na Bli­skom is­to­ku – pre­nio je al­ban­ski por­tal „Ne­komb”.

Kako piše današnji dnevni list „Dan“ iz Vla­de Cr­ne Go­re ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na njihov za­htjev da pro­ko­men­ta­ri­šu na­vo­de al­ban­skih me­di­ja o grad­nji ba­ze u Tiv­tu.

Al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma ne­dav­no je iz­ja­vio da NA­TO pla­ni­ra da u Al­ba­ni­ji iz­gra­di va­zdu­ho­plov­nu ba­zu za Za­pad­ni Bal­kan. On je na­veo da je Sje­ver­no­a­tlant­ski sa­vjet odo­brio od­lu­ku da se u Al­ba­ni­ji iz­gra­di pr­va va­zdu­ho­plov­na ba­za na Za­pad­nom Bal­ka­nu.

NA­TO će in­ve­sti­ra­ti vi­še od 50 mi­li­o­na evra sa­mo za pr­vu fa­zu pro­jek­ta mo­der­ni­za­ci­je va­zdu­ho­plov­ne ba­ze u Ku­čo­vu –ka­zao je Ra­ma.

 

Spe­ku­la­ci­je da će NA­TO gra­di­ti voj­nu ba­zu u Cr­noj Go­ri tra­ju već du­že vre­me­na, a od pr­vo­bit­nih ne­gi­ra­nja da ta­kvi pla­no­vi po­sto­je do­šlo se u fa­zu ka­da zva­nič­ni­ci te voj­ne ali­jan­se i cr­no­gor­ske vla­de ša­lju po­ru­ke jav­no­sti da ne­ma iz­grad­nje ba­za bez do­go­vo­ra sa zva­nič­nom Pod­go­ri­com.

Cr­no­gor­sko mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa­op­šti­lo je ra­ni­je da će na pla­ni­ni Si­nja­je­vi­ni sa­gra­di­ti po­li­gon za ga­đa­nje i uni­šta­va­nje vi­ška na­o­ru­ža­nja, što je u jav­no­sti tu­ma­če­no kao na­mje­ra za iz­grad­nju jed­ne vr­stu NA­TO ba­ze.

Me­đu­tim, iz Vla­de Cr­ne Go­re su tvr­di­li da ne­će bi­ti NA­TO ba­ze na Si­nja­je­vi­ni.

Članak indeksiran 11. 10. 2018 Zadnji put osvježen prije 1 godinu
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba cdtmn.org