Radije bih poginuo nego ovdje ostao

Radije bih poginuo nego ovdje ostao
Milica Bogdanović
Autorica
Milica Bogdanović
Objavljeno
13.11.2019

Portal Dan je 10.03.17 objavio tekst pod naslovom:

Radije bih poginuo nego ovdje ostao

Apelujem na sve domaće i međunarodne humanitarne organizacije, bilo vladine ili nevladine, kao i na premijera Kanade Džastina Trudoa, da nas izbavi iz teške humanitarne situacije

Azi­lant Sa­leh Ab­du­la iz Je­me­na za­tra­žio je od cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja i me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja da ga iz­ba­ve iz te­ške hu­ma­ni­tar­ne si­tu­a­ci­je u Cr­noj Go­ri, jer mu je ži­vot to­li­ko te­žak, ka­ko tvr­di, da bi se ra­di­je vra­tio da po­gi­ne u Je­men ne­go da ži­vi u na­šoj dr­ža­vi. On ka­že da je advo­kat i da je smje­šten na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci.
– U Cr­nu Go­ru sam kao po­li­tič­ki azi­lant do­šao 2012. go­di­ne dok je mo­ja po­ro­di­ca, su­pru­ga Fa­ti­ma, dje­ca A. (11) A. (10), K. (8), H. (6), sti­gla 2016. go­di­ne, zbog če­ga smo za­hval­ni svi­ma ko­ji su po­mo­gli da ostva­ri­mo sta­tus azi­la­na­ta u Cr­noj Go­ri. Me­đu­tim, ovim pu­tem ape­lu­jem na sve do­ma­će i me­đu­na­rod­ne hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je, bi­lo vla­di­ne ili ne­vla­di­ne, kao i na pre­mi­je­ra Ka­na­de Dža­sti­na Tru­doa, da nas iz­ba­vi iz te­ške hu­ma­ni­tar­ne si­tu­a­ci­je ko­ju u Cr­noj Go­ri pre­ži­vljam sa svo­jom po­ro­di­com.  Na­i­me, nas šest čla­no­va fa­mi­li­je sta­nu­je­mo u jed­noj so­bi bez do­volj­no hra­ne i odje­će, te nor­mal­nih uslo­va za ži­vot – tvr­di Ab­du­la.
On is­ti­če da mu je na po­čet­ku obe­ća­van cje­lo­ku­pan smje­štaj i so­ci­jal­na na­kna­da.
– Me­đu­tim, iz da­na u dan si­tu­a­ci­ja je sve go­ra, a oprav­da­nje nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja je bi­lo „lo­ša si­tu­a­ci­ja u dr­ža­vi“. Ni­ti ja, ni­ti mo­ja su­pru­ga ne mo­že­mo se za­po­sli­ti u Cr­noj Go­ri, što nam do­dat­no ote­ža­va ži­vot i cje­lo­kup­nu si­tu­a­ci­ju. Tra­ži­li smo od nad­le­žnih or­ga­na u Cr­noj Go­ri da nas vra­te u Je­men pa da ma­kar ta­mo do­sto­jan­stve­no umre­mo. Mi smo ne­vi­ne žr­tve ra­ta u Je­me­nu – is­ta­kao je Ab­dula.
Ta­ko­đe, ka­ko na­vo­di, tra­ži­li su da ih pre­ba­ce u tre­će ze­mlje gdje je sta­tus iz­bje­gli­ca mno­go bo­lji, a uslo­vi hu­ma­ni­ji.
– Sto­ga, ovim pu­tem po­zi­vam i pre­mi­je­ra Ka­na­de, Dža­sti­na Tru­doa, da nam omo­gu­ći do­la­zak u Ka­na­du gdje se ljud­ska pra­va za­si­gur­no mno­go bo­lje po­štu­ju. Oče­ku­ju­ći bo­lje sju­tra za me­ne i mo­ju po­ro­di­cu, iz­ra­ža­va­mo po­što­va­nje svim nad­le­žnim do­ma­ćim i stra­nim or­ga­ni­ma že­le­ći im sva­ko do­bro – za­klju­ču­je Ab­du­la.
Cr­na Go­ra je u po­sled­njih 10 go­di­na od­bi­la 9.439 za­htje­va za azil u na­šoj dr­ža­vi, a odo­bri­la ukup­no 35. To su po­da­ci iz Stra­te­gi­je za in­te­gri­sa­no upra­vlja­nje mi­gra­ci­ja­ma za pe­ri­od 2017. do 2020. go­di­ne. U prak­si na­ve­de­ni po­da­tak zna­či da je tek sva­ki 270. pod­no­si­lac za­htje­va do­bio azil u Cr­noj Go­ri. U iz­vje­šta­ju pi­še da je tre­nut­no na sna­zi 15 odo­bre­nih za­šti­ta u Cr­noj Go­ri, od če­ga osam sta­tu­sa iz­bje­gli­ce i se­dam do­dat­nih.
Sta­tus tre­nut­no iz­bje­gli­ce ima šest li­ca iz Je­me­na i dvo­je iz Si­ri­je, a do­dat­nu za­šti­tu po dvo­je iz Je­me­na i Ukra­ji­ne, a po jed­no iz Ni­ge­ri­je, Bje­lo­ru­si­je i Ma­ro­ka.
Azil se da­je stran­ci­ma ko­ji­ma je po­treb­na me­đu­na­rod­na za­šti­ta u skla­du sa Kon­ven­ci­jom o sta­tu­su iz­bje­gli­ca iz 1951. go­di­ne, Pro­to­ko­lom o sta­tu­su iz­bje­gli­ca iz 1967, Evrop­skom kon­ven­ci­jom za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da iz 1950. i dru­gim ra­ti­fi­ko­va­nim me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma i op­šte­pri­hva­će­nim pra­vi­li­ma me­đu­na­rod­nog pra­va. Pod­no­si­o­ci za­htje­va za do­bi­ja­nje azi­la u Cr­noj Go­ri su naj­ve­ćim di­je­lom bi­la li­ca iz Si­ri­je, za­tim So­ma­li­je, Eri­tre­je, Kon­ga, Gam­bi­je, a bi­lo je i po­je­di­nač­nih slu­ča­je­va iz Av­ga­ni­sta­na, Ira­ka, Ka­me­ru­na, Li­be­ri­je i Je­me­na.M.S.


Ni­je ko­ri­stio pra­va ko­ja ima po za­ko­nu

Iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja po­ru­ču­ju da Sa­leh Ab­du­la mo­že ostva­ri­va­ti pra­va ko­ja su mu da­ta za­ko­nom, ali da on i nje­go­va po­ro­di­ca to do sa­da ni­je­su ra­di­li.
– Kroz ko­mu­ni­ka­ci­ju sa Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va i Kan­ce­la­ri­jom UN­HCR-a u Cr­noj Go­ri svo­je­vre­me­no smo do­šli do in­for­ma­ci­je da se u Cr­noj Go­ri na­la­zi na­ve­de­no li­ce, da je pod­ni­je­lo za­htjev za azil i da je po pod­ni­je­tom za­htje­vu MUP do­ni­je­lo rje­še­nje ko­jim je usvo­jen i da je ime­no­va­ni ste­kao sta­tus iz­bje­gli­ce. Ta­ko­đe nam je po­zna­to da je ime­no­va­ni na­kon sti­ca­nja sta­tu­sa iz­bje­gli­ce ostva­rio pra­vo na spa­ja­nje po­ro­di­ce, tj. u or­ga­ni­za­ci­ji Kan­ce­la­ri­je UN­HCR-a u Cr­noj Go­ri, nje­go­va dje­ca i su­pru­ga su do­šli u Cr­nu Go­ru. Ime­no­va­ni i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce od do­la­ska u Cr­nu Go­ru, iz na­ma ne­po­zna­tih raz­lo­ga, ni­je­su ko­ri­sti­li uslu­ge zbri­nja­va­nja, ko­je shod­no za­ko­nu obez­bje­đu­je dr­ža­va Cr­na Go­ra, a za či­je pru­ža­nje je nad­le­žna Upra­va za zbri­nja­va­nje iz­bje­gli­ca, a ko­je su im bi­le do­stup­ne kao i svim dru­gim li­ci­ma iz si­ste­ma azi­la. Za­kon­ski ro­ko­vi u po­gle­du mo­guć­no­sti ostva­ri­va­nja pra­va na smje­štaj i zbri­nja­va­nje u Cen­tru za tra­ži­o­ce azi­la za na­ve­de­na li­ca su is­te­kli, tj. sa­da ne mo­gu ko­ri­sti­ti smje­štaj i uži­va­ti dru­ge uslu­ge u Cen­tru. Ova li­ca, s ob­zi­rom da ima­ju sta­tus iz­bje­gli­ce, mo­gu ostva­ri­va­ti pra­va ko­ja su pri­zna­ta li­ci­ma sa ova­kvim sta­tu­som na na­čin i pod uslo­vi­ma pro­pi­sa­nim za­ko­nom – ka­za­li su iz mi­ni­star­stva.

Autor:
Milica Bogdanović
Objavljeno:
13.11.2019
Raskrinkali smo:
Osvježeno:
prije 1 godinu

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Gomila neistina indijskog glumca

Sa više stotina hiljada novozaraženih dnevno Indija je trenutno država najteže...

13.05.2021 prije 17 sati

Lažna vijest
„Igračke sa pola mozga“: Čip i vakcina su figure za kolekcionare

U cilju relativizacije opasnosti COVID-19, pojedinci na društvenim mrežama često...

13.05.2021 prije 17 sati

Manipulisanje činjenicama
Laž o crnim kesama: Performans u Venecueli ne razotkriva baš ništa

Uništavanje crnih kesa koje su napunjene papirom u video snimku koji je podijeljen na...

13.05.2021 prije 17 sati