Pančevac

O MEDIJU

„Pančevac” je nedeljnik i izlazi petkom. Osnivač lista „Pančevac”: Akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost „Pančevac”, Pančevo, Vuka Karadžića 1.

Vlasnik: Auto-centar „Zoki” Pančevo

ODBOR DIREKTORA

Generalni direktor: Dragan Žujović

Zamenik direktora: Dragana Kožan
Neizvršni direktori: Zoran Peševski (predsednik Odbora direktora) i Dušan Dojčinovski
Glavni i odgovorni urednik: Siniša Trajković
Zamenik glavnog i odgovornog urednika: Aleksandar Živković

Redakcija: Dragan Vukašinović, Mihajlo Gligorić, Dragana Mladenović, Dragana Kožan, Jordan Filipović, Zoran Spremo
Tehnički urednik: Aleksandar Milošević
Lektor: Julijana Jović
Telefoni: 013/301-150 (redakcija), 013/300-820 (oglasno odeljenje), 013/300-830 (marketing i faks)
Poštanski fah 28, telegrami „Pančevac”

Tekući računi: 160-43415-05 kod „Banca Intesa” Pančevo, 355-1119429-78 kod Vojvođanske banke a.d. i 200-2286400101001-61 kod Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
Devizni račun: 00-503-0000082.4 kod “Banca Intesa”
PIB: 101054934

Rukopisi se ne vraćaju – Reklamacije se primaju u roku od sedam dana – Štampa „Politika štamparija” d. o. o., Makedonska 29, Beograd – Na osnovu rešenja Ministarstva za informacije Republike Srbije upisan je pod registarskim brojem 1417 od 8. decembra 1992. godine.

Internet adresa: www.pancevac-online.rs
e-mail: pancevac@pancevac-online.rs
e-mail marketinga: marketing@pancevac-online.rs